Výzva na predkladanie cenových ponúk - Pekársky tovar a čerstvé pečivo


11. 11. 2021 09:07

Názov zákazky : „Pekársky tovar a čerstvé pečivo“.
Miesto dodania: Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva.
Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny.

prílohy: