Výzva na predkladanie cenových ponúk- plastové vrecia


28. 11. 2011 07:36

Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                
       2.1 Názov zákazky : „Plastové vrecia na vyseparované zložky komunálneho odpadu pre   
             vrecový systém zberu v IBV v meste Prievidza“.
       2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na dodanie tovaru.
       2.3 Miesto dodania: TEZAS, spol. s r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza.
       2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka. 
       2.5. Predpokladaná hodnota zákazky : do 10 000,00 € .

celý dokument  : ico_doc_46