Výzva na predkladanie cenových ponúk - Poistenie majetku mesta


6. 12. 2012 11:39

Názov zákazky : „ Poistenie majetku mesta“.
Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby
Miesto dodania: mesto Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená poistná zmluva. 
Trvanie zmluvy: verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom najneskôr do 31.12.2012 s účinnosťou od 1.1.2013 v trvaní 12 mesiacov

celý dokument ico_doc_46

poistenie - zoznam nehnuteľného majetku ico_xls_46

poistenie - hodnota hnuteľného majetku