Výzva na predkladanie cenových ponúk - Priechod pre chodcov na Rastislavovej ulici pred ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi


17. 1. 2018 10:31

Názov zákazky : „Priechod pre chodcov na Rastislavovej ulici pred ZUŠ L. Stančeka v
Prievidzi“
Miesto dodania: Rastislavova ulica v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

celý dokument:

príloha č. 1:

návrh zmluvy: