Výzva na predkladanie cenových ponúk - Priechod pre chodcov pred Art point v Prievidzi


20. 3. 2018 16:31

Názov zákazky: „Priechod pre chodcov pred Art point v Prievidzi“.
Miesto dodania: Ul. A. Hlinku, Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzavretá zmluva o dielo
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota zákazky: 16 985,00 € bez DPH.

Celý dokument

Návrh zmluvy o dielo

Oznámenie a vyjadrenia

Projektová dokumentácia 

Výkaz výmer