Výzva na predkladanie cenových ponúk - projektová dokumentácia


29. 3. 2016 13:00

Názov zákazky: „Rekonštrukcia Materskej školy v Prievidzi, Ul. J. Matušku“ –projektová dokumentácia.          
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 .
Predpokladaná hodnota zákazky: 10 000,00 € bez DPH.

celý dokument:ico_doc_46

príloha č.1:

príloha č.2:

príloha č.3:ico_pdf_46

príloha č.4:ts_46