Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia cvičebného priestoru “ – ZŠ v Prievidzi, Ul. energetikov


3. 12. 2018 15:18

Názov zákazky : „Rekonštrukcia cvičebného priestoru “ – ZŠ v Prievidzi, Ul. energetikov (realizácia).
Miesto dodania: Základná škola Ul. energetikov, Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV: 45212222-8
Predpokladaná hodnota zákazky: 95 300,00 € bez DPH

Oznámenie o zmene lehoty na predkladanie ponúk: Verejný obstarávateľ oznamuje že mení lehotu na predkladanie ponúk nasledovne :

7.1  Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 20.12.2018 do 14:00 hod

celý dokument:

príloha č.1:

príloha č.2:

Vysvetlenie k zákazke: Rekonštrukcia cvičebného priestoru – ZŠ v Prievidzi, Ul. energetikov (realizácia) - dátum zverejnenia 10.12.2018:

Rekonštrukcia cvičebného priestoru - ZŠ v Prievidzi , Ul. energetikov (realizácia)  - vysvetlenie:
17.12.2018