Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia dvoch sociálnych zariadení v materskej škole na Športovej ulici


4. 8. 2017 11:30

Názov zákazky: Rekonštrukcia dvoch sociálnych zariadení v materskej škole na Športovej ulici
Miesto dodania: pavilón A, MŠ na na Športovej ulici 134/36, 971 01 Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Celý dokument:ico_pdf_46

Návrh zmluvy: 

Príloha - výkaz výmer: