Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia MŠ na Ul. M. Mišíka – výmena vnútorných a vonkajších rozvodov“ – vypracovanie projektovej dokumentácie s výkonom autorského dozoru


21. 5. 2019 13:32

Názov zákazky : „Rekonštrukcia MŠ na Ul. M. Mišíka -  výmena vnútorných a vonkajších rozvodov“ – vypracovanie projektovej dokumentácie s výkonom autorského dozoru       Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.      
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.      
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71320000-7.

celý dokument:

zmluva:

prílohy: