Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia objektu Slovenskej sporiteľne a.s. pre potreby mestského úradu – prístavba vonkajšieho výťahu


25. 9. 2017 16:25

ZÁKAZKA ZRUŠENÁ

Názov zákazky: „Rekonštrukcia objektu Slovenskej sporiteľne a.s. pre potreby
mestského úradu – prístavba vonkajšieho výťahu“
Miesto dodania: Námestie slobody 12, Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác, CPV: 45313100-5; 45400000-1

Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu predkladania ponúk do 31.10.2017 do 12:00 hod.

oznámenie o predĺžení lehoty:

Celý dokument:

Dokumentácia: