Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia palubovky telocvične ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi – projektová dokumentácia + autorský dozor


3. 3. 2017 08:45

Názov zákazky : „Rekonštrukcia palubovky telocvične ZŠ Ul. S. Chalupku v Prievidzi – projektová dokumentácia + autorský dozor.“
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71320000-7.

celý dokument: ico_pdf_46

zmluva o dielo:ico_doc_46