Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov“ – vypracovanie projektovej dokumentácie


23. 4. 2019 13:42

Názov zákazky : „Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov“ – vypracovanie projektovej dokumentácie      
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.      
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.      
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71320000-7.

celý dokument:

prílohy: