Výzva na predkladanie cenových ponúk - „Revitalizácia Čerešňového sadu – projektová dokumentácia


14. 6. 2019 12:34

Názov zákazky : „Revitalizácia Čerešňového sadu – projektová dokumentácia “       
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.      
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.      
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71320000-7.

celý dokument:

prílohy: