Výzva na predkladanie cenových ponúk - Revitalizácia vnútrobloku na Baníckej ulici v Prievidzi - vypracovanie projektovej dokumentácie


10. 3. 2021 12:50

REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA BANÍCKEJ ULICI V PRIEVIDZI“ (VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE)
Miesto dodania: Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14
Typ zákazky: zákazka na dodanie služby
CPV kód:
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71320000-7 Inžinierske projektovanie
Forma zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo

celý dokument:

prílohy:

vysvetlenie zo dňa 16.3.2021: