Výzva na predkladanie cenových ponúk - REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA SÍDLISKU KOPANICE V PRIEVIDZI


9. 3. 2021 15:21

Názov zákazky : „REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA SÍDLISKU KOPANICE V PRIEVIDZI“ (VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE)
Miesto dodania: Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14
Typ zákazky: zákazka na dodanie služby
CPV kód:
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71320000-7 Inžinierske projektovanie
Forma zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo

celý dokument:

prílohy:

vysvetlenie zo dňa 16.3.2021: