Výzva na predkladanie cenových ponúk - REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA ULICI M. MIŠÍKA V PRIEVIDZI“ (VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE) - zrušené


15. 4. 2021 15:05

REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA ULICI M. MIŠÍKA V PRIEVIDZI“ (VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE)
• Miesto dodania: Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14
• Typ zákazky: zákazka na dodanie služby
• CPV kód:
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71320000-7 Inžinierske projektovanie
71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor
• Forma zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo

celý dokument:

prílohy:

Informácia o zrušení VO: