Výzva na predkladanie cenových ponúk - Služby vzdelávania pre projekt: Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná


20. 2. 2019 15:06

Predmetom zákazky je príprava a poskytovanie spoločných školiacich aktivít zameraných na zvyšovanie úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych aktérov miest Prievidza a Karviná v oblasti aktívneho starnutia a sociálneho začlenenia seniorov prostredníctvom novovytvoreného vzdelávacieho projektu: „Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spolupráce miest Prievidza a Karviná“, ktorý tvorí kompaktný vzájomne nedeliteľný celok tak, aby mohla byť dosiahnutá spoločná cezhraničná spolupráca a cezhraničný dopad, ako aj metodické, kvalitatívne a technické parametre požadované poskytovateľom nenávrátneho finančného príspevku na túto zákazku.

celý dokument: