Výzva na predkladanie cenových ponúk - Spevnená plocha na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi


21. 3. 2018 18:17

Názov zákazky : „Spevnená plocha na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi“
Miesto dodania: Cesta Vl. Clementisa v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

Vysvetlenie zo dňa 26.3.2018:

Celý dokument

Prílohy