Výzva na predkladanie cenových ponúk -spevnená plocha na Šulekovej ulici 8-10 v Prievidzi


17. 5. 2018 10:30

Názov zákazky : „Spevnená plocha na Šulekovej ulici 8-10 v Prievidzi“
Miesto dodania: Šulekova ulica v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

celý dokument:

situácia:

návrh zmluvy: