Výzva na predkladanie cenových ponúk - Spevnená plocha na Ul. V. Benedikta v Prievidzi


3. 8. 2016 10:38

Názov zákazky : „Spevnená plocha na Ul. V. Benedikta v Prievidzi“.
Miesto dodania: Ul. V. Benedikta v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV:45233160-8,
Predpokladaná hodnota zákazky: 31 000,00 € bez DPH.

celý dokument: ico_pdf_46

oprava k požiadavke:

príloha č.1:

príloha č.2: ico_xls_46

príloha č.3: ico_doc_46