Výzva na predkladanie cenových ponúk - Spevnená plocha na Ulici J. Fándlyho


2. 6. 2015 15:04

Názov zákazky : „Spevnená plocha na Ulici J. Fándlyho“.
Druh zákazky :   zákazka na stavebné práce
Miesto dodania:  Ulica J. Fándlyho v Prievidzi
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo

celý dokument:ico_pdf_46

príloha č.1:

príloha č. 2:

príloha č. 3:

Situácia: