Výzva na predkladanie cenových ponúk - Spevnené plochy Kútovská ulica


4. 8. 2014 15:06

Názov zákazky : „Spevnená plocha na Kútovskej ulici“.
Druh zákazky : zákazka na stavebné práce
Miesto dodania: Kútovská ulica v Prievidzi
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 

celý dokument:ico_doc_46

podklady:ico_pdf_46

Zmluva o dielo: