Výzva na predkladanie cenových ponúk - spevnené plochy M. Rázusa


3. 3. 2014 15:37

Názov zákazky: „ Vybudovanie spevnenej plochy – Ulica M. Rázusa“. Druh zákazky: zákazka na stavebné práce
Miesto dodania:  spevnená plocha na Ulici M. Rázusa v Prievidzi
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 

celý dokuemnt.ico_doc_46

podklady:ico_pdf_46

zmluva o dielo:ico_doc_46