Výzva na predkladanie cenových ponúk - spevnené plochy M. Rázusa


10. 2. 2014 10:24

Nakoľko sa zmenili okolnosti za ktorých bolo vyhlásené verejné obstarávanie, verejný obstarávateľ ruší použitý postup zadávania zákazky. Na predmet zákazky bude vyhlásené nové verejné obstarávanie.