Výzva na predkladanie cenových ponúk - spevnené plochy Malookružná ulica


16. 4. 2014 13:59

Názov zákazky:„Vybudovanie spevnených plôch – Malookružná ulica“.
Druh zákazky: zákazka na stavebné práce
Miesto dodania:  spevnené plochy na Malookružnej ulici v Prievidzi
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 

celý dokument:ico_doc_46

príloha:ico_pdf_46

zmlouva o dielo: