Výzva na predkladanie cenových ponúk- Spevnené plochy na : Ulica M. Hodžu 2-4, Malookružná ulica 41-45, Ulica A. Mišúta


17. 5. 2021 10:48

Názov zákazky : „Spevnené plochy na : Ulica M. Hodžu 2-4, Malookružná ulica 41-45, Ulica A. Mišúta“.
2.2 Miesto dodania: Ulica M. Hodžu, Malookružná ulica, Ulica A. Mišúta, Prievidza.
2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
2.4 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV:45000000-7
2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 37 601,00 € bez DPH

celý dokument:

prílohy: