Výzva na predkladanie cenových ponúk - spevnené plochy Nabr. sv. Cyrila


25. 2. 2014 09:36

Názov zákazky: "Vybudovanie spevnenej plochy – Nábr. sv. Cyrila“.
Druh zákazky: zákazka na stavebné práce
Miesto dodania:spevnené plochy na Nábr. sv. Cyrila v Prievidzi
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 

celý dokument:ico_doc_46

podklady:ico_pdf_46

zmluva o dielo: