Výzva na predkladanie cenových ponúk - spevnené plochy sídlisko Píly


22. 2. 2018 16:25

Názov zákazky : „Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza“
Miesto dodania:
vnútroblok Ul. M.R. Štefánika – Ul. Tichá, S. Chalúpku 17-23, Ul. Gavloviča 14, Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

celý dokument: