Výzva na predkladanie cenových ponúk - spevnené plochy Ulica energetikov


10. 2. 2014 10:15

Názov zákazky:„Vybudovanie spevnených plôch – Ulica energetikov“.
Druh zákazky: zákazka na stavebné práce
Miesto dodania:spevnené plochy na Ulici energetikov v Prievidzi
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.

celý dokument:ico_doc_46

podklady:ico_pdf_46

zmluva o dielo: