Výzva na predkladanie cenových ponúk - Spojovací chodník Ul. A. Rudnaya č.208/25 v Prievidzi


25. 2. 2022 11:52

Názov zákazky: „Spojovací chodník Ul. A. Rudnaya č.208/25 v Prievidzi“
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo

prílohy: