Výzva na predkladanie cenových ponúk - spojovací chodník


4. 7. 2016 09:04

Názov zákazky: Prśitupový chodník Spojená škola internátna v Prievidzi
Miesto dodania: parcela registra C KN 788/7 k.ú. Prievidza- mestský park, sídlisko Píly
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo
Durh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

celý dokument: ico_pdf_46