Výzva na predkladanie cenových ponúk - Spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí v materských školách


3. 3. 2022 12:45

Názov zákazky: „Spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí v materských školách"
Miesto dodania: Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka.
Druh zákazky: zákazka na dodanie tovar

Celý dokument:

Prílohy: