Výzva na predkladanie cenových ponúk - Stavebné riešenie existujúceho chodníka Necpalská cesta


4. 7. 2022 09:33

Názov zákazky: „Stavebné riešenie existujúceho chodníka Necpalská cesta“
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Miesto dodania: Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzavretá Zmluva o dielo.

prílohy: