Výzva na predkladanie cenových ponúk - Stavebný dozor – Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v Prievidzi


15. 8. 2018 14:30

Názov zákazky : „Stavebný dozor – Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v Prievidzi“
Miesto dodania: územie mesta Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená mandátna zmluva
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71336000-2.

celý dokument:

príloha č. 1:

príloha č. 2: