Výzva na predkladanie cenových ponúk- Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení materských škôl a školských jedální pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza


2. 11. 2021 08:17

Názov zákazky : „Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení materských škôl a školských jedální pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza“
2.2 Miesto dodania: MŠ a ŠJ pri MŠ: Ul.P.Benického 154/1, Ul.D.Krmana 334/6, Ul.A.Mišuta 731/4, Športová ul. 134/34, Ul.M.Mišíka 398/17, Ul.M.Gorkého 223/22, Ul.V.Clementisa 251/12, Ul.J.Matúšku 759/1 Prievidza
2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka. 2.4 Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru, CPV: 30125100-2; 30192113-6; 60000000-8.

prílohy: