Výzva na predkladanie cenových ponúk - Umiestnenie prístrešku na autobusovej zastávke oproti ZŠ Mariánska ul.


12. 7. 2019 12:58

Názov zákazky : „Umiestnenie prístrešku na autobusovej zastávke oproti ZŠ Mariánska ul.“.                 
Miesto dodania: Mariánska ul., Prievidza .      
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.      
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV:45000000-7      
Predpokladaná hodnota zákazky: 9 012,00 € bez DPH

celý dokument:

prílohy: