Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Prievidza


30. 5. 2012 08:58

Predmet zákazky
Zákazka na poskytnutie stavebných prác.
Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je úprava povrchov a spôsobu ich odvodnenia pomocou vsakovacích zariadení podľa spracovanej projektovej dokumentácie v nasledovných lokalitách mesta Prievidza:
1. Odvodnenie chodníka na Ul. Hviezdoslavova, v zastavanej lokalite s nedostačujúcimi plochami na vsakovanie . Vsakovanie je navrhnuté pomocou vsakovacích boxov.
2. Odvodnenie chodníka na Mierovom námestí pomocou plytkých priekop vyspádovaných do zberných studní.
3. Odvodnenie chodníka na sídlisku Žabník pod Necpalskou cestou, cez plytké líniové vsakovacie rigoly so zaústením do vsakovacej šachty a vsakovacieho drenážneho poľa       z drenážnych rúr.  
4. Odvodnenie chodníka na sídlisku Kopanice zo zámkovej dlažby, zahŕňa vybudovanie         nového chodníka. Odvedenie vody do plytkého retenčného líniového koryta so zaústením do retenčnej vsakovacej nádrže. 
Projektová dokumentácia je súčasťou súťažných podkladov.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46