Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza – mestský park, Mierové námestie - projektová dokumentácia


2. 7. 2020 08:59

Názov zákazky : „Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza“ - projektová dokumentácia
- mestský park
- Mierové námestie
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71320000-7

celý dokument:

prílohy: