Výzva na predkladanie cenových ponúk – Vstupná brána do lesoparku – realizácia


23. 7. 2018 17:46

Názov zákazky: Vstupná brána do lesoparku – realizácia
Miesto dodania: k. ú. Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV 45000000-7.
Predpokladaná hodnota zákazky: 4600,00 € bez DPH

Celý dokument:

Návrh zmluvy o dielo:

Prílohy: