Výzva na predkladanie cenových ponúk- Vybudovanie polopodzemných kontajnerov na odpad - štúdia


6. 9. 2019 14:33

Predmet zákazky a typ zmluvy:
2.1 Názov zákazky : „Vybudovanie polopodzemných kontajnerov na odpad - štúdia“ .
2.2 Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
2.4 Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71320000-7.

dokumenty :