Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vybudovanie spevnenej plochy na Veľkonecpalskej ulici


29. 5. 2015 09:58

Názov zákazky: „Vybudovanie spevnenej plochy na Veľkonecpalskej ulici“.
Druh zákazky : zákazka na stavebné práce
Miesto dodania: spevnená plocha na Veľkonecpalskej ulici v Prievidzi
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo

celý dokument:ico_pdf_46


podklady:

Zmluva o dielo: ico_doc_46