Výzva na predkladanie cenových ponúk - vybudovanie spevnených plôch Malookružná ulica


10. 2. 2014 10:12

Vybudovanie spevnených plôch – Ulica Malookružná
Nakoľko sa zmenili okolnosti za ktorých bolo vyhlásené verejné obstarávanie , verejný obstarávateľ ruší použitý postup zadávania zákazky. Na predmet zákazky bude vyhlásené nové verejné obstarávanie.