Výzva na predkladanie cenových ponúk -Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza - Šuleková ul.


22. 2. 2018 16:23

Názov zákazky : „Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza“
Miesto dodania: Šulekova ul. 8-10, Ul. A. Mišúta, Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

prílohy:

vysvetlenie č. 1: