Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza – VVO 2


22. 3. 2018 19:00

Názov zákazky: „Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza – VVO 2“
Miesto dodania: vnútroblok Ul. M.R. Štefánika – Ul. Tichá, S. Chalúpku 17-23, Ul. Gavloviča 14, Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Celý dokument

Príloha

Návrh zmluvy o dielo