Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza – VVO 3


22. 3. 2018 19:04

Názov zákazky: „Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza – VVO 3“
Miesto dodania: Šulekova ul. 8-10, Ul. A. Mišúta, Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Celý dokument

Príloha

Návrh zmluvy o dielo