Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza


3. 3. 2022 12:53

Názov zákazky: „Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza“.
Miesto dodania: Vnútroblok Ul. M. Gorkého a V. Clementisa, Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV:45000000-7
Predpokladaná hodnota zákazky: 16 368,58 € bez DPH

Celý dokument:

Prílohy: