Výzva na predkladanie cenových ponúk - výrub drevín-predĺženie termínu


2. 8. 2013 10:17

Názov zákazky: „Výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve / užívaní mesta Prievidza s následnou likvidáciou drevnej hmoty a vyčistením plochy po výrube“
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby
Miesto dodania: mesto Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.

celý dokument: ico_doc_46

príloha č.2:

príloha č.1a:ico_xls_46

príloha č.1b: