Výzva na predkladanie cenových ponúk - Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov mesta Prievidza


10. 12. 2018 15:13

Názov zákazky : „Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov mesta Prievidza (MsÚ, MsP, opatrovateľská služba, školstvo) formou stravných poukážok.“
Miesto dodania: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o poskytnutí služby.
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby, CPV 55520000-1, 60000000-8.

celý dokument: