Výzva na predkladanie cenových ponúk - zhotovenie podlahy


10. 6. 2013 07:56

Názov zákazky: „Zhotovenie podlahy v kuchyni ŠJ pri MŠ“
Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou
Miesto realizácie zákazky: Školská jedáleň pri Materskej škole, Ul. D. Krmana 334/6, 971 01  Prievidza
Na realizáciu predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva.

celý dokument: ico_doc_46