Výzva na predkladanie cenoych ponúk - Kultúrny dom Veľká Lehôtka – rekonštrukcia strechy


13. 6. 2018 09:00

Názov zákazky : „Kultúrny dom Veľká Lehôtka – rekonštrukcia strechy“
Miesto dodania: Kultúrna dom Veľká Lehôtka, Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV 45000000-7.
Predpokladaná hodnota zákazky: 43 000,00 € bez DPH

celý dokument:

prílohy:

návrh zmluvy: